Διοικητικό Συμβούλιο

Η Δ.Ε.Π.Θ.Ε. διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου – καθώς και ο/η Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος – ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2γ. του άρθρου 3 του ΠΔ/τος 25/15-1-1988, από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Π.Θ.Ε., πέντε (5) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Θεσσαλονίκης, ένα (1) είναι εκπρόσωπος της ΕΣΗΕΜ-Θ και ένα (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων, ενώ α υπόλοιπα τέσσερα (4) μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Θεσσαλονίκης με πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει κατά μέσο όρο δύο (2) φορές το μήνα και χρέη γραμματέως εκτελεί η Χριστίνα Φράγκου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ζεϊμπέκης Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος


ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αβαρλής Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος


ΜΕΛΗ

Καραγιάννη Μαρία Δημοτικός Σύμβουλος

Γάκης Βασίλειος Δημοτικός Σύμβουλος

Πασχαλίδου Μαρία Δημοτικός Σύμβουλος

Διαμαντάκης Βασίλειος Λαϊκό μέλος

Σδούγγος Νικόλαος Λαϊκό μέλος

Κανταράκης Ιωάννης Λαϊκό μέλος

Νικηφόρος Δημήτριος Λαϊκό μέλος

Λεπίδου Ραλλιώ Εκπρόσωπος ΕΣΗΕΜ-Θ

Γιώργος Σαράντος - Εικονολήπτης Εκπρόσωπος Εργαζομένων Δ.Ε.Π.Θ.Ε.