ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΜΕ3/2017

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΜΕ3/2017 Ανάρτηση των πινάκων αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για δύο  (2) ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ της υπ'αριθμ. 1488/06-10-2017 (ΑΔΑ: 6ΙΒ4ΟΡΣΔ-ΨΒΚ) ανακοίνωσης ΣΜΕ3/ 2017 για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου. Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου (Δευτέρα - Παρασκευή 8:00-15:00), λήγει τη Δευτέρα 20-11-2017.