ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΟΧ 2/2019 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού της υπ'αριθμ. 275/14-02-2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ2 /2019 (ΑΔΑ: ΩΖ4ΖΟΡΣΔ-Ε05) για σύναψη συμβάσεων εργασίας διάρκειας οκτώ (8) μηνών με Δημοσιογράφους.

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν νομίμως ενστάσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους.
Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου (Δευτέρα-Παρασκευή 8:00-15:00), λήγει τη Τρίτη 5-3-2019.