ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΜΕ2/2016

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΜΕ2/2016 Ανάρτηση των πινάκων αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για έναν (1) ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ της υπ'αριθμ. 1915/02-11-2016 (ΑΔΑ: 64ΞΖΟΡΣΔ-4ΗΛ) ανακοίνωσης ΣΜΕ2/ 2016 για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.