ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΜΕ1/2017

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΜΕ1/2017 Ανάρτηση των πινάκων αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για έναν (1) ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ της υπ'αριθμ. 1486/06-10-2017 (ΑΔΑ: 6ΓΔΚΟΡΣΔ-2ΣΑ) ανακοίνωσης ΣΜΕ1/ 2017 για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου. Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου (Δευτέρα - Παρασκευή 8:00-15:00), λήγει τη Δευτέρα 20-11-2017.