ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΜΕ1/2016

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΜΕ1/2016 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΜΟΝΤΕΡ)Ανάρτηση των πινάκων αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για έναν (1) ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ της υπ'αριθμ. 1916/02-11-2016 (ΑΔΑ: 7ΥΔ6ΟΡΣΔ-8ΛΧ) ανακοίνωσης ΣΜΕ1/ 2016 για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.