ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣME4/2019 ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ

Πίνακας αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή υποψηφιοτήτων της υπ'αριθμ. 629/20-03-2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ2/2019 (ΑΔΑ: 63ΣΩΟΡΣΔ-65Μ) για σύναψη σύμβασης έργου δώδεκα (12) μηνών με ΠΕ Δημοσιογράφο.
Κατά του ανωτέρω οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν νομίμως ενστάσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους.
Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου (Δευτέρα-Παρασκευή 8:00-15:00), λήγει την Τρίτη 16-4-2019.