ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣME3/2020 ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

Πίνακας αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή υποψηφιοτήτων της υπ'αριθμ. 1060/21-5-2002 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ3/2020 (ΑΔΑ: ΨΛΞ1ΟΡΣΔ-1Ν8) για σύναψη σύμβασης έργου δώδεκα (12) μηνών με ΠΕ Δημοσιογράφο.
Κατά του ανωτέρω οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν νομίμως ενστάσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους.
Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου, υπόψη ΔΣ (Δευτέρα-Παρασκευή 8:00-15:00), λήγει την Τετάρτη 24-6-2020 ολόκληρη ημέρα.