ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣME3/2019 ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Πίνακας αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή υποψηφιοτήτων της υπ'αριθμ. 628/20-03-2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ2/2019 (ΑΔΑ: ΩΥΣΙΟΡΣΔ-ΑΙ3) για σύναψη σύμβασης έργου δώδεκα (12) μηνών με ΔΕ Δημοσιογράφους.
Κατά του ανωτέρω οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν νομίμως ενστάσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους.
Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου (Δευτέρα-Παρασκευή 8:00-15:00), λήγει την Τρίτη 16-4-2019.