ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ

Η ΔΕΠΘΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ Διευθυντών για την κάλυψη των αναγκών της.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους σύμφωνα με το δείγμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσα σε κλειστό φάκελο, είτε αυτοπροσώπως (ωράριο πρωτοκόλλου 08:00-15:00), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της ΔΕΠΘΕ στην ακόλουθη διεύθυνση: Νικολάου Γερμανού 1, Τ.Κ. 54621 Θεσσαλονίκη, Γραμματεία Πρωτοκόλλου (υπόψη επιτροπής επιλογής επί θητεία, με αναφορά στη θέση). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 3-2-2020.
Για περαιτέρω διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Σαλώνη (2310-261100).