ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΜΟΝΤΕΡ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ4 / 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ.
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.Π.Θ.Ε.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ανακοινώνει: Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.Π.Θ.Ε.) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Ψηφιοποίηση και διάσωση οπτικοακουστικού αρχείου της Δ.Ε.Π.Θ.Ε./πρόδρομες εργασίες» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Κωδικός απασχόλησης: 104, Τόπος εκτέλεσης: Δ.Ε.Π.Θ.Ε., Ειδικότητα: ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΜΟΝΤΕΡ), Διάρκεια σύμβασης: έως δώδεκα (12) μήνες. Πληροφορίες στα συνημμένα έγγραφα.