ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΜΟΝΤΕΡ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  υπ' αριθμ. ΣΜΕ1 / 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ.  Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.Π.Θ.Ε.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   Ανακοινώνει:   Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.Π.Θ.Ε.) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Ψηφιοποίηση και διάσωση οπτικοακουστικού αρχείου της Δ.Ε.Π.Θ.Ε.» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Κωδικός απασχόλησης: 101, Τόπος εκτέλεσης: Δ.Ε.Π.Θ.Ε.,  Ειδικότητα: ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΜΟΝΤΕΡ), Διάρκεια σύμβασης: έως δώδεκα (12) μήνες. Πληροφορίες στα συνημμένα έγγραφα.